Hebrew:2 Kings 7:7

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את־אהליהם ואת־סוסיהם ואת־חמריהם המחנה כאשר־היא וינסו אל־נפשם׃