Hebrew:Isaiah 39:2

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

וישמח עליהם חזקיהו ויראם את־בית את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל־בית כליו ואת כל־אשר נמצא באצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו׃