Hebrew:2 Kings 7:19

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

ויען השליש את־איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃