Hebrew:2 Kings 7:17

From WikiChristian
Jump to navigation Jump to search

והמלך הפקיד את־השליש אשר־נשען על־ידו על־השער וירמסהו העם בשער וימת כאשר דבר איש האלהים אשר דבר ברדת המלך אליו׃